O projekcie


Szkoła na kołach jest projektem edukacyjnym realizowanym w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I - VIII. Podjęte działania mają na celu inicjowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych sprzyjających uczeniu się poza tradycyjnie rozumianymi "murami szkoły". Kształcenie jest procesem, który może zachodzić w każdym miejscu i czasie, jeśli tylko będą zapewnione ku temu odpowiednie warunki. Rozumiana w szerokim znaczeniu przestrzeń edukacyjna - fizyczna, technologiczna (wirtualna) czy społeczno-kulturalna, wpływa na jakość praktyki edukacyjnej. Przestrzenie, które angażują i dopasowują się do osób uczących się, znajdują odzwierciedlenie w ich aktywności oraz poziomie motywacji, bezpośrednio wpływających na jakość kształcenia. Dobrze zaprojektowana przestrzeń dla uczenia się inspiruje kreatywne, produktywne i skuteczne uczenie się.

CELE PROJEKTU:
 • poszerzanie fizycznej i społeczno-kulturalnej przestrzeni edukacyjnej,
 • praktyczne wiązanie nauki szkolnej z sytuacjami dnia codziennego,
 • projektowanie sytuacji sprzyjających nauczaniu poglądowemu,
 • umożliwianie wszechstronnej międzyprzedmiotowej korelacji wiedzy.

KSZTAŁCĄCE:
 • kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków,
 • rozbudzanie nawyku samokształcenia,
 • wzbogacanie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin,
 • kształcenie samodzielnego i racjonalnego myślenia i krytycyzmu.

WYCHOWAWCZE:
 • stwarzanie sytuacji, w których działania są realizowane zespołowo,
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych, poznawanie regionu (kraju), jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • upowszechnianie zasad proekologicznych oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
 • wyrabianie zdolności adaptacji do nowych sytuacji i warunków,
 • promowanie postawy aktywnego spędzania czasu,
 • rozwijanie tendencji do etycznych zasad współżycia w grupie rówieśniczej, dotrzymywania słowa, prawdomówności, uczciwości, uprzejmości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz